Algemene voorwaarden

Definities
1.1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2. BDA Opleidingen: BDA Dak- en Gevelopleidingen B.V., gevestigd te Gorinchem, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87922908.
1.3. Klant: een persoon of bedrijf met wie BDA Opleidingen een overeenkomst is aangegaan.
1.4. Partijen: BDA Opleidingen en Klant samen.

Toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten en/of producten door of namens BDA Opleidingen.
2.2. BDA Opleidingen en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
2.3. BDA Opleidingen en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant of van andere(n) uitdrukkelijk uit.

Aanmeldingen open inschrijvingsactiviteiten BDA Opleidingen
3.1. De Klant die voor een open inschrijvingsactiviteit van BDA Opleidingen wil inschrijven, dient gebruik te maken van het desbetreffende aanmeldingsformulier op de website van
BDA Opleidingen.
3.2. Aanmeldingsformulieren worden door BDA Opleidingen in volgorde van binnenkomst behandeld.

Prijzen
4.1. Alle door BDA Opleidingen aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw.
4.2. Bij de prijs van (losse) examens zijn eventuele herexamens niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.
4.3. BDA Opleidingen mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere uitingen altijd wijzigen.
4.4. BDA Opleidingen en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
4.5. BDA Opleidingen zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
4.6. Een Klant mag de overeenkomst met BDA Opleidingen opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Betalingscondities
5.1. De aan de activiteit verbonden prijs wordt voorafgaande aan de aanvang van de activiteit door BDA Opleidingen aan de Klant in rekening gebracht en dient door de Klant voor aanvang van de activiteit aan BDA Opleidingen te zijn betaald, tenzij anders is
overeengekomen.
5.2. Bij niet tijdige betaling door de Klant van een factuur van BDA Opleidingen, heeft BDA Opleidingen het recht de Klant de toegang tot de activiteit te weigeren.
5.3. Bij verzuim van de betalingsverplichtingen door de Klant komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van gebruikelijke Nederlandse
incassopraktijken.

Organisatie
6.1. Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven, kan BDA Opleidingen afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde locaties en data.
6.2. BDA Opleidingen behoudt zich het recht voor om in de activiteiten en in haar programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
6.3. Bij het niet doorgaan van een activiteit door omstandigheden zoals ziekte van degene die de betreffende activiteit zou uitvoeren of het niet beschikbaar zijn van ruimten, zal BDA Opleidingen – indien redelijkerwijze mogelijk – voor adequate vervanging zorgdragen en
bij gebreke daarvan de voor deelname aan de betreffende activiteit betaalde prijs aan de klant restitueren.
6.4. BDA Opleidingen is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.

Annulering, verplaatsing of tussentijdse beëindiging door Klant bij inschrijving
7.1. Annulering, verplaatsing of tussentijdse beëindiging door de Klant voor aanvang van de opleiding of het examen, geschiedt schriftelijk per email (via het emailadres zoals aangegeven in de overeenkomst.
7.2. Bij annulering van de opleiding of het examen door de Klant, is de klant het volgende verschuldigd aan BDA Opleidingen:

  • meer dan 14 dagen voor aanvang: 0% van het gefactureerde bedrag
  • minder dan 14 dagen voor aanvang: 100% van het gefactureerde bedrag

7.3. Bij verplaatsing van de opleiding of het examen door de Klant worden de volgende kosten door BDA Opleidingen aan de Klant in rekening gebracht:

  • meer dan 14 dagen voor aanvang: € 0,00
  • 14 dagen tot 48 uur voor aanvang: € 100,00
  • minder dan 48 uur voor aanvang: € 150,00

7.4. Na verplaatsing van een opleiding of examen door de Klant is kosteloze annulering niet meer mogelijk.
7.5. Bij tussentijdse beëindiging door de Klant wordt het niet genoten deel van de opleiding naar rato van de totale opleiding gerestitueerd,
7.6. De klant is gerechtigd een plaatsvervanger voor een aangemelde deelnemer aan te wijzen. De gegevens van de vervanger dienen voor aanvang van de activiteit bij BDA Opleidingen bekend te zijn.
7.7. BDA Opleidingen behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van een docent of door calamiteiten. BDA Opleidingen zal er echter alles aan doen de opleiding doorgang te laten vinden. Tevens behoudt BDA Opleidingen zich het recht voor het dagprogramma te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Bij annulering van een cursus door BDA Opleidingen vindt er een volledige restitutie van reeds betaald cursusgeld plaats.

Aansprakelijkheid
8.1. BDA Opleidingen is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloosheid.
8.2. Wanneer BDA Opleidingen aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
8.3. BDA Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
8.4. Wanneer BDA Opleidingen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wanneer
er geen schadebedrag wordt uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of een gedeelte hiervan, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van BDA Opleidingen vervalt 1 maand na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de activiteiten van BDA Opleidingen bij BDA Opleidingen. Dit geldt tevens voor de rechten op het in het kader
van een betreffende activiteit door BDA Opleidingen verstrekte of ter beschikking gestelde cursusmateriaal.
9.2. Zonder toestemming van BDA Opleidingen is het de Klant niet toegestaan het door BDA Opleidingen verstrekte cursusmateriaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te vermenigvuldigen.

Ontbinding
10.1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer BDA Opleidingen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
10.2. Is de nakoming van de verplichtingen door BDA Opleidingen nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat BDA Opleidingen in verzuim is.
10.3. BDA Opleidingen mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer BDA Opleidingen kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Overmacht
11.1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van BDA Opleidingen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming
van de opdracht redelijkerwijs niet van BDA Opleidingen kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door BDA Opleidingen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc.
11.2. Overmacht geeft BDA Opleidingen het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Klant tot betaling gehouden.
11.3. Indien zich aan de zijde van BDA Opleidingen een overmachtssituatie voordoet, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk door BDA Opleidingen op de hoogte worden gesteld
en zal BDA Opleidingen de Klant berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op deze Algemene Voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en BDA Opleidingen is Nederlands recht van toepassing.
12.2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BDA Opleidingen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en BDA Opleidingen, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 28 augustus 2023

Download hier de Algemene Voorwaarden als pdf-bestand.