­

 

Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen

Inhoud

Artikel 1 Algemeen Artikel 7 Organisatie
Artikel 2 Aanbiedingen  Artikel 8 Annulering
Artikel 3 Overeenkomsten Artikel 9 Aansprakelijkheid
Artikel 4 Aanmeldingen open inschrijvingsactiviteiten Artikel 10 Rechten intellectuele eigendommen
Artikel 5 Prijzen Artikel 11 Overmacht
Artikel 6 Betalingscondities   

 

Download hier de Algemene voorwaarden als PDF

 

Artikel 1 Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten of het leveren van producten door BDA Dak- en Gevelopleidingen gedaan of aangegaan. Hieronder worden onder meer doch niet uitsluitend begrepen aanbiedingen en overeenkomsten in het kader van de BDA Dak- en Gevelopleidingen open inschrijvingscursussen en incompany en maatwerk opleidingen en –trainingen.

1.2
In deze voorwaarden wordt BDA Dak- en Gevelopleidingen, zijnde degene die deze algemene voorwaarden hanteert, aangeduid als ‘BDA Opleidingen’, terwijl de wederpartij van BDA Dak- en Gevelopleidingen wordt aangeduid als ‘Opdrachtgever’. De door BDA Opleidingen aan Opdrachtgever te leveren c.q. geleverde diensten of producten worden aangeduid als de ‘Activiteit’ of de Activiteiten’. De personen die namens Opdrachtgever deelnemen aan de door BDA Opleidingen verzorgde Activiteiten worden aangeduid als de ‘Deelnemer’.

1.3
Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.4
Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover dat schriftelijk met BDA Opleidingen is overeengekomen. Dergelijke aanvullingen of afwijkingen gelden slechts met betrekking tot de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.

1.5
De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen BDA Opleidingen en Opdrachtgever kunnen niet aan derden worden overgedragen, behalve met schriftelijke toestemming van BDA Opleidingen .

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1
Alle aanbiedingen van BDA Opleidingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2
Bij de aanbieding verstrekt documentatiemateriaal is uitsluitend informatief en bindt BDA Opleidingen niet, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1
Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.

3.2 
De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging aan BDA Opleidingen en door deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanmeldingen open inschrijvingsactiviteiten BDA Opleidingen

4.1
Degenen die voor open inschrijvingsactiviteiten van BDA Opleidingen willen inschrijven, dienen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier van BDA Opleidingen.

4.2
Aanmeldingsformulieren worden door BDA Opleidingen in volgorde van binnenkomst behandeld.

4.3
Aanmeldingsformulieren dienen door Opdrachtgever volledig ingevuld en ondertekend te zijn.

4.4
BDA Opleidingen behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te aanvaarden of een Deelnemer aan open inschrijvingsactiviteiten van deelname uit te sluiten, indien de kennis en/of de ervaring van de Deelnemer niet voldoende (blijken te) zijn voor deelname aan de desbetreffende Activiteit.

Artikel 5 Prijzen

5.1
Alle door BDA Opleidingen aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

5.2
Bij de prijs van (losse) examens zijn eventuele herexamens niet inbegrepen.

5.3
Bij overeenkomsten betreffende een Activiteit waarvan de uitvoering meer dan zes maanden duurt, mogen na deze termijn optredende wijzigingen in de kostprijsfactoren aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

5.4
De prijs die gefactureerd wordt, is de prijs die geldt gedurende het cursusjaar dat de opleiding wordt gevolgd en niet op het moment van inschrijving.

Artikel 6 Betalingscondities

6.1
De aan de Activiteit verbonden prijs wordt voorafgaande aan de aanvang van de Activiteit door BDA Opleidingen aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en dient door Opdrachtgever voor aanvang van de Activiteit aan BDA te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen.

6.2
Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op BDA Opleidingen te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3
De Opdrachtgever is in geen enkel geval bevoegd zijn betalingsverplichtingen jegens BDA Opleidingen op te schorten.

6.4
Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever van een factuur van BDA Opleidingen, is de Opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn de Opdrachtgever kan worden toegerekend. In dat geval heeft BDA Opleidingen het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren.

6.5
In het kader van de invordering van door Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig betaalde facturen zijn alle door BDA Opleidingen gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het incassotarief van de NOVA), alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (ook voor zover deze de geliquideerde proceskosten te boven gaan) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Organisatie

7.1
Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven, kan BDA Opleidingen afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde locaties en data.

7.2
BDA Opleidingen behoudt zich het recht voor om in de Activiteiten en in haar programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

7.3
Bij niet doorgaan van een Activiteit door omstandigheden als ziekte van degene die de betreffende Activiteit zou uitvoeren of niet beschikbaarheid van ruimten, zal BDA Opleidingen - indien redelijkerwijze mogelijk voor adequate vervanging zorg dragen en bij gebreke daarvan de voor deelname aan de betreffende Activiteit betaalde prijs aan de Opdrachtgever restitueren.

7.4
BDA Opleidingen is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.

Artikel 8 Annulering

8.1
Indien de Opdrachtgever een aan BDA Opleidingen verstrekte opdracht wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan BDA Opleidingen.

8.2
Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht bij of na aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij de volledige kosten van deelname (inclusief eventuele verblijfkosten) verschuldigd.

8.3
Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht binnen twee weken voor aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij 50% van de kosten voor deelname (inclusief eventuele verblijfkosten) verschuldigd, vermeerderd met de administratiekosten van € 50,-. In afwijking van het voorgaande, blijven de volledige verblijfkosten verschuldigd indien en voor zover BDA Opleidingen deze kosten aan een derde verschuldigd is. Indien binnen twee jaar alsnog wordt deelgenomen aan de betreffende Activiteit, ontvangt de Opdrachtgever op de dan verschuldigde kosten van deelname een reductie ter grootte van de reeds in rekening gebrachte kosten van deelname (exclusief eventuele verblijfkosten).

8.4
Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij slechts administratiekosten ten bedrage van € 50,- verschuldigd. In verband met deelname te maken verblijfkosten worden evenwel slechts gerestitueerd indien en voor zover BDA Opleidingen ter zake naar derden geen kosten behoeft te maken.

8.5
De Opdrachtgever is gerechtigd een plaatsvervanger voor een aangemelde Deelnemer aan te wijzen, mits deze naar inschatting van BDA Opleidingen voldoet aan de door haar gestelde toelatingseisen.

8.6
Indien een Deelnemer de Activiteit op een andere locatie wenst te volgen of aan een deel van de Activiteit niet kan deelnemen, kan de Activiteit of het deel daarvan worden gevolgd bij eenzelfde Activiteit die BDA Opleidingen elders organiseert, mits het aantal Deelnemers aan die Activiteit dat toelaat naar het oordeel van BDA Opleidingen. Hiervoor is de Opdrachtgever administratiekosten verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de prijs van de Activiteit, evenals de extra verblijfkosten voor zover BDA Opleidingen deze kosten aan een derde verschuldigd is.

8.7
Onder verblijfkosten worden verstaan de kosten die de accommodatie per deelnemer aan BDA Opleidingen in rekening brengt. Afhankelijk van de duur van het verblijf zijn dit de volgende kosten: zaalhuur, hulpmiddelen, koffie, thee, apparatuur, lunch, diner, overnachting en toeristenbelasting. Indien de deelnemer niet wenst te overnachten en dit tijdig schriftelijk aangeeft, ontvangt de Opdrachtgever een reductie ter grootte van het gedeelte van de verblijfkosten die betrekking hebben op de betreffende overnachting(en). Deze kosten worden echter slechts terugbetaald indien en voor zover BDA Opleidingen ter zake naar derden geen kosten behoeft te maken.

8.8
Indien een deelnemer zelf nadere afspraken maakt met BDA Opleidingen ten aanzien van dit artikel, dient de deelnemer dit te allen tijde te doen in overleg met, dan wel met toestemming van de betreffende Opdrachtgever in verband met de mogelijke financiële consequenties.

8.9
BDA Opleidingen behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docent of door calamiteiten. BDA Opleidingen zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden. Tevens behoudt BDA Opleidingen zich het recht voor het dagprogramma te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. Bij annulering van een cursus door BDA Opleidingen vindt er een volledige restitutie van eventueel reeds betaald cursusgeld plaats.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1
Behoudens voor zover door BDA Opleidingen dan wel haar medewerkers opzettelijk of door grove schuld schade wordt veroorzaakt, is BDA Opleidingen voor schade slechts aansprakelijk tot het beloop van de prijs van de aangeboden of overeengekomen Activiteit.

9.2
De Opdrachtgever vrijwaart BDA Opleidingen tegen alle aanspraken van derden, de door BDA Opleidingen in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de Activiteiten van BDA Opleidingen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BDA Opleidingen of haar medewerkers.

9.3
Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, stelt BDA Opleidingen zich niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect is veroorzaakt door een 'calamiteit' (w.o. bommelding en/of terroristische actie).

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendommen

10.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de Activiteiten van BDA Opleidingen, waaronder tevens de rechten op het in het kader van een betreffende Activiteit door BDA Opleidingen verstrekte of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, bij BDA Opleidingen.

10.2
Zonder toestemming van BDA Opleidingen is het Opdrachtgever niet toegestaan het door BDA Opleidingen verstrekte cursusmateriaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te vermenigvuldigen.

Artikel 11 Overmacht

11.1
Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van BDA Opleidingen, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van BDA Opleidingen kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door BDA Opleidingen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc.

11.2
Overmacht geeft BDA Opleidingen het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Opdrachtgever tot betaling gehouden.

11.3
Indien zich aan de zijde van BDA Opleidingen een overmachtsituatie voordoet, zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door BDA Opleidingen op de hoogte worden gesteld en zal BDA Opleidingen hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

 

Download hier de Algemene voorwaarden als PDF

laatste update 19-11-2015

Ga naar de top van de pagina

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­